Kategorie

Dołącz do nas

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ZOOZAKUPY.PL

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego Zoozakupy.pl ma charakter informacyjny, co oznacza źe nie jest ona żródłem obowiązków dla Klientów Sklepu ( nie jest więc ani umową ani regulaminem ). Polityka prywatności zawiera przede wszystkim wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w Sklepie Internetowym Zoozakupy.pl

2. Kto jest Administratorem danych

Administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Zoozakupy.pl jest Jacek Michalus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CDG Jacek Michalus. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Firma posiada nadany nr NIP 782-106-94-56 i REGON 639749424 Adres siedziby firmy i adres korespondencyjny do doręczeń to: ul. Chodzieska 29, 60-418 Poznań. Kontaktować moźna się z nami takźe za pomocą poczty elektronicznej wysyłając korespondencję na adres sklep@zoozakupy.pl

3. Jak dbamy o dane osobowe naszych Klientów

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO

4. Po co zbieramy dane i jak je przetwarzamy ?

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której Klient jest stroną lub konieczność podjęcia na jego źądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Innymi słowy podanie określonych danych osobowych podczas procesu zakładania konta w naszym sklepie, a póżniej podczas dokonywania zakupów niezbędne jest byśmy mogli wywiązać się z umowy tzn. byśmy mogli dostarczyć Ci zamówione produkty lub umoźliwić Ci ich odbiór w naszych sklepach stacjonarnych po uprzedniej ich rezerwacji. Twoje dane przetwarzać będziemy w całym procesie dokonywania zakupów w naszym sklepie. Oznacza to między innymi: zawarcie i realizację umowy sprzedaźy, rezerwację produktów lub podjęcie działań na źądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy w szczególności potwierdzenia jego złoźenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak równieź w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie), przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, równieź osób trzecich, wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych, prowadzenie korespondencji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości od Ciebie.

5. Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Do wypełnienia umowy niezbędne są dane zawarte w formularzu rejestracji - w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeźeli jest inny niź adres dostawy], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP )

6. Komu przekazujemy Twoje dane ?

Realizując proces sprzedaź musimy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych. Oczywiście w trosce o Twoje dane korzystamy tylko z podmiotów gwarantujących spełnianie wszelkich standardów wynikających z RODO. Twoje dane mogą więc być przekazywane podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne ( jeśli z nich skorzystasz ), firmie kurierskiej ( jeśli zamówienie będzie wysyłane ), dostawcy usług informatycznych, dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą. Twoje dane udostępniamy jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane ?

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu Zoozakupy.pl (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w sklepie ), a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zaleźności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest toźsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd moźliwość sprzeciwu). Jeźeli przetwarzanie danych uzaleźnione jest od Twojej zgody to mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. W kaźdym przypadku Twoje dane będą przechowywane równieź wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania. Dane osobowe będziemy przechowywać dłuźej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądż w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W zaleźności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez róźny okres. W kaźdym przypadku decyduje dłuźszy termin przechowywania Danych Osobowych.

8. Czy Twoje dane podlegają profilowaniu ?

Nie - nie prowadzimy profilowania Twoich danych.

9. Czy Twoje dane są przekazywane równieź do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

Nie - Twoje dane nie są przekazywane do Państw trzecich.

10. Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych

W kaźdym czasie przysługuje Ci prawo do:

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
- dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
- źądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
- cofnięcia kaźdej wyraźonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeźeli nie ma innych waźnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

11. Pliki Cookies i podobne technologie

Dla Państwa wygody sklep Zoozakupy.pl prowadzony przez CDG Jacek Michalus z siedzibą w Poznaniu, ul. Chodzieska 29, 60-418 Poznań moźe uźywa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować jego działanie do potrzeb uźytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies uźywają teź serwisy, do których się odwołujemy np. Facebook. W przeglądarce internetowej moźna zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Sklep Zoozakupy.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli słuźące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające ?pamiętać? o ustawieniach uźytkownika). To np.: - cookies google-analytics.com ? statystyki dla strony www.zoozakupy.pl - cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji). Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy np. firmy Royal Canin, mogą takźe uźywać cookies, które umoźliwiają logowanie się, oraz słuźą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom uźytkownika. Poziom ochrony przed cookies moźna ustawić w swojej przeglądarce internetowej ? aź do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale moźe takźe uniemoźliwiać niektóre funkcje, np. logowanie do strony www.zoozakupy.pl lub dokonywanie zakupów w naszym sklepie internetowym. Jak zmienia się ustawienia w Państwa przeglądarce znajdziecie Państwo w jej plikach pomocy.

12. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdraźania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o róźnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagroźenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagroźeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupowaźnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa nie moźemy szczegółowo opisać jakie stosujemy zabezpieczenia.

13. Postanowienia końcowe

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 24.05.2018 roku. Oczywiście zastrzegamy sobie prawo do jej zmian w sytuacji gdy zmienią się przepisy prawne czy teź wprowadzone zostaną do naszego sklepu nowe rozwiązania technologiczne. Kaźdorazowa zmiana zostanie wyrażnie oznaczona nową datą obowiązywania kolejnej wersji.